Analýzy a rozbory odpadních vod

Odpadní voda je taková voda, která je znečištěna lidskou činností a bez odpovídajícího vyčištění nemůže být vrácena zpět do životního prostředí. Odpadní voda je čištěna na zařízení zvaném čistírna odpadních vod (ČOV).

Proč má sledování kvality odpadních vod tak zásadní důležitost?

Je třeba si uvědomit, že 99 % vypouštěných odpadních vod je vypouštěno do vod povrchových, což znamená prakticky 100 % recyklaci. Odpadní voda se stává po vypuštění do vodního toku vodou povrchovou a lze ji z toku znovu odebrat a využít, např. pro výrobu pitné vody.

Dle původu je možno odpadní vody rozdělit na:

 • Komunální odpadní vody

  • vznikají v domácnostech
  • obsahují vysoké množství organických látek, látek bohatých na dusík a fosfor, dezinfekční prostředky, látky pocházející z léčiv, tenzidy ze šamponů a dalších hygienických prostředků
  • čistí se v komunálních čistírnách odpadních vod (menší obce, domácí ČOV, smíšené ČOV ve větších městech)
 • Průmyslové odpadní vody

  • produkt průmyslové nebo zemědělské výroby
  • producenti těchto vod vypouštěných do vodoteče musí provozovat průmyslovou ČOV nebo minimálně jednoduchou úpravnu odpadní vody např. gravitační odlučovač (lapol)
  • technologie čištění se liší dle druhu výroby a povahy odpadní vody, nejčastěji jde o mechanicko-chemický princip
  • producent dokládá splnění limitů daných smlouvou s provozovatelem kanalizace a vodovodů, na základě rozhodnutí Vodoprávního úřadu dokládá akreditované rozbory odpadních vod na přítoku a odtoku z ČOV
 • Smíšené odpadní vody

  • vzniklé smíšením komunálních a průmyslových odpadních vod – typicky velká města a aglomerace
  • čištění ve velkých ČOV s kombinací mechanické, biologické i fyzikální technologie

Princip čištění odpadních vod v čistírnách odpadních vod (ČOV)

 • Mechanické čištění

  U velkých ČOV je voda přiváděna stokou z kanalizační sítě nejprve na tzv. lapač štěrku, jenž zachycuje hrubé nerozpuštěné látky. Dalším krokem bývají tzv. česle, jenž slouží k odstranění hrubých plovoucích nečistot. Následují lapáky písku a tuků. Tyto mechanické části čistíren odpadních vod se souhrnně nazývají ochranná část ČOV. Poslední častí mechanického čištění je usazovací nádrž, zde probíhá usazování jemných částic, stíráním těchto částic z nádrže vzniká tzv. primární kal.
 • Biologické čištění

  V biologickém reaktoru je za pomoci mikroorganismů odstraňováno organické znečištění. Tyto mikroorganismy se souhrnně nazývají aktivovaný kal. Aktivovaný kal má velkou účinnost k odstranění organického znečištění a také k odstranění dusíku a fosforu.

Kdo jsou naši klienti?

 • Provozovatelé objektů, zařízení vypouštějících odpadní vody do kanalizace nebo povrchových vod, popř. do podzemních vod
 • Vodohospodáři
 • Provozovatelé čistíren odpadních vod (ČOV) – firmy, města, obce
 • Fyzické osoby – občané – provozovatelé domácích ČOV

Co nabízíme?

 • Akreditovaný odběr vzorků odpadních vod
 • Jsme výrobci automatických vzorkovačů – profesionálních zařízení k odběru vzorků zejména odpadních vod
 • Měření přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných z komunálních čistíren dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v aktuálním znění (CHSK Cr, BSK5, nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, celkový dusík a fosfor)
 • Měření přípustných hodnot znečištění průmyslových odpadních vod (vypouštěných z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví) dle tabulky 2 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
 • Měření přípustných hodnot znečištění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek dle tabulky 3 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. – sleduje se rtuť, kadmium, hexachlorcyklohexan, (HCH), tetrachlormethan (CCl4), DDT, pentachlorfenol (PCP) a jeho soli, vybrané insekticidy a pesticidy (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin), hexachlorbenzen (HCB), hexachlorbutadien (HCBD), trichlormethan (CHCl3), 1,2-dichlorethan (EDC), trichlorethen (TRI), tetrachlorethen (PER), trichlorbenzen (TCB)
 • Měření zpoplatněných ukazatelů v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod dle přílohy č. 2 k Zákonu č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění (CHSK Cr, RAS, nerozpuštěné látky, dusík amoniakální, dusík anorganický (součet amoniakálního, dusičnanového a dusitanového dusíku), celkový fosfor, AOX, Cd, Hg)
 • Analýzy při haváriích – sledují se skupinové ukazatele NEL, C10-C40, AOX, TOC, EOX, tenzidy, fenolový index, PAU, pesticidy, těkavé organické látky (BTEX, ClU) a další.

Legislativa

 • Vypouštění odpadní vody do povrchové nebo podzemní vody musí být v souladu s vodním zákonem č.254/2001 Sb. Pro vypouštění musí být vydáno povolení k nakládání s vodami, které vydává příslušný vodoprávní úřad a které je časově omezené. Součástí rozhodnutí o nakládání s vodami bývá povinnost sledovat vlastnosti odpadní vody odběrem a rozborem v akreditované laboratoři, je určen, způsob odběru (bodový nebo slévaný vzorek), četnost a rozsah požadovaných analýz.
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS.