AKREDITACE, CERTIFIKÁTY KVALITY LABTECH s.r.o.

Systém managementu kvality zavedený v laboratořích LABTECH je nutnou podmínkou dosažení našeho cíle – poskytovat našim zákazníkům přesné výsledky a jejich správnou interpretaci. Systém je pravidelně kontrolován a posuzován externími auditorskými subjekty.

Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 je pro nás základní samozřejmostí, která je zárukou pro naše klienty i kontrolní orgány, že veškeré provedené odběry, měření a analýzy budou provedeny v souladu s platnou legislativou, kvalitně, nezávisle a nestranně.

Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Certifikovaná laboratoř: LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř (č. 1147), Polní 340/23, 639 00 Brno
pracoviště:

Zkušební laboratoř Brno - Polní 340/23, 639 00 Brno

Zkušební laboratoř Paskov - Rudé Armády 637, 739 21 Paskov

Hygienická laboratoř Klatovy - Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy

Zkušebna Hluk vibrace, pracovní prostředí - Rudé Armády 637, 739 21 Paskov

Certifikovaná oblast: Vzorkování, fyzikálně-chemické, mikrobiologické a ekotoxikologické zkoušení vod, sedimentů, zemin, kompostů, odpadů, hornin, prachu, ovzduší, plynů interiéru vozidel, předmětů běžného užití, potravin, stěrů a výrobků pro styk s pitnou vodou. Zkoušení účinnosti sterilizátorů. Měření hluku a vibrací vymezené přílohou osvědčení.

Audit provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)

Osvědčení dokladuje kvalitu nabízených služeb a řadí Zkušební laboratoř k akreditovaným subjektům. Akreditované nebo autorizované odběry, měření a analýzy jsou často vyžadovány přímo v požadavcích české legislativy, což platí pro:

 • pitnou vodu - provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu jsou povinni zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody (odběry a analýzy musí provádět akreditovaná laboratoř)
 • vody ke koupání - provozovatelé přírodních a umělých koupališť a saun musí dokladovat odběry a analýzy těchto vod u akreditované laboratoře.
 • měření hluku v životním prostředí člověka - měření může provádět akreditovaný nebo autorizovaný subjekt
 • měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik - musí zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci/autorizaci
 • odpady - producenti odpadů musí zajistit analýzy na akreditovaném pracovišti (požadavek je zakotven ve vyhl č. 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu), o podrobnostech nakládání s odpady
 • odpadní vody - kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění (odběry a analýzy odpadních vod může provádět jen držitel osvědčení o akreditaci).

Jsme držiteli dalších klíčových certifikátů – obecnou zárukou kvality a jakosti všech postupů v naší společnosti je certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Dokument akreditačního osvědčení ke stažení

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikovaná pracoviště: K nádraží 191, 664 59 Telnice
Polní 340/23, 639 00 Brno
Certifikovaná oblast:

Návrh a vývoj, výroba, dodávání, instalace a servis analyzátorů, zkušebních zařízení a přístrojů (včetně souvisejícího SW). Nakupování, dodávání, instalace a servis vakuových, servohydraulických a elektromechanických technologických zařízení a měřící techniky.

 • Zkoušení chemických, fyzikálních a mikrobiologických vlastností látek a výrobků, včetně vzorkování, poskytování odborných stanovisek a interpretací.
 • Audit provádí firma BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
 • Certifikát dokladuje kvalitu nabízených služeb, umožňuje účastnit se výběrových řízení s požadavkem kvality dle ISO 9001.

Zejména pro výrobce farmaceutických produktů a jejich dovozce má zásadní význam Certifikát SVP pro výrobce - Kontrolní laboratoř, který potvrzuje naši kvalifikaci k realizaci služeb spojených s kontrolou léčivých přípravků, jejich výrobou, dovozem.

Dokument certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 ke stažení

Certifikát SVP pro výrobce - Kontrolní laboratoř

Kontrolní laboratoř: LABTECH s.r.o., Polní 340/23, 639 00 Brno Štýřice
Certifikovaná oblast:
 • Provádění chemické/fyzikální kontroly jakosti výrobních operací a dovážených léčivých přípravků u humánních léčivých přípravků.
 • Audit provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
 • Certifikát dokladuje, že kontrolní laboratoř splňuje požadavky správné výrobní praxe (SVP) a je oprávněna provádět vymezenou činnost.
 • Jsme partnerem pro výrobce a dovozce humánních farmak.
 • Laboratoř je oprávněná provádět analýzy v režimu SVP v rámci komerčního výrobního procesu (kontrola při výrobě léčiv, kontrola šarží, selektivní stanovení kovů dle ICH Q3D, apod.) a analýzy nutné pro registraci léčiv. Laboratoř může provádět také analýzy pro nevýrobní část procesu (výzkum a vývoj, poloprovoz, analýza rizik, apod.)

Neméně významnou roli hrají další certifikáty vydávané Státním zdravotním ústavem - Osvědčení o autorizaci - set E6, opravňující nás ke kontrole správné funkce sterilizátorů a Osvědčení o autorizaci - set D1, který se týká zkoušek nezávadnosti předmětů, zařízení a materiálů přicházejících do kontaktu s pitnou vodou.

Dokument certifikát SVP pro výrobce - Kontrolní laboratoř ke stažení

Osvědčení o autorizaci - set E6

Autorizovaná laboratoř: Zkušební laboratoře LABTECH s.r.o., Polní 340/23, 639 00 Brno
pracoviště: Zkušební laboratoř Brno - Polní 340/23, 639 00 Brno
Zkušební laboratoř Paskov - Rudé Armády 637, 739 21 Paskov
Hygienická laboratoř Klatovy - Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy
Certifikovaná oblast:
 • Kontrola sterilizačního procesu sterilizátorů pomocí fyzikálních parametrů sterilizace, biologických a nebiologických indikátorů sterilizace
 • Audit provádí Státní zdravotní ústav.
 • Dle zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví) mohou kontrolu účinnosti sterilizace provádět jen autorizované subjekty. Laboratoř provádí kontrolu účinnosti sterilizace u horkovzdušných, parních i formaldehydových sterilizátorů a nabízí tuto službu zdravotnickým i nezdravotnickým subjektům (zubaři, nemocnice, veterinární ordinace, tetovací studia, pedikúra, apod).

Dokument osvědčení o autorizaci - set E6 ke stažení

Osvědčení o autorizaci - set D1

Autorizovaná laboratoř: Hygienická laboratoř LABTECH s.r.o. - Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy
Certifikovaná oblast:
 • Odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou.
 • Audit provádí Státní zdravotní ústav.
 • Laboratoř je oprávněná testovat výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Testují se plastové výrobky (potrubí, filtry), neplastové výrobky (kovové potrubí, armatury, čerpadla) a chemikálie používané na úpravu vody (vápenec, chlornan, koagulanty, srážedla)
 • Vyhl. č. 409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - vyžaduje autorizaci pro provádění zkoušky výrobku i formulování odborného stanoviska.

Dokument osvědčení o autorizaci - set D1 ke stažení

Společnost LABTECH s.r.o. je rovněž držitelem Povolení k zacházení s návykovými látkami, v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR (Inspektorát omamných a psychotropních látek). Tento certifikát opravňuje k testování výrobků s obsahem konopí a celé řady dalších látek patřících mezi návykové.

Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies