Analýza plynů

Spalujete plynná paliva?

Potřebujete ověřovat jejich vlastnosti?

Pohání stlačený vzduch některé z Vašich strojů?

Mohou být případné nečistoty stlačeného či kompresorového vzduchu problémem při výrobě – třeba z hlediska možnosti znehodnocení – znečištění produktů?

Nabízíme akreditované zkoušky plynů, plynných paliv, stlačeného a kompresorového vzduchu včetně odběrů – ty mohou být vzhledem k povaze matrice často obtížné.

Kdo jsou naši klienti?

 • Energetické společnosti
 • Degazační plyn – důlní společnosti a jejich servisní organizace
 • Zemní plyn – organizace těžící zemní plyn
 • Technický palivový plyn – výroba propan butanu – kontrola jakosti
 • Koksovny
 • Provozovatelé bioplynových stanic
 • Firmy pro servis kogeneračních jednotek bioplynových stanic (kvalita plynu, nečistoty v plynech atd.)
 • Výrobci zařízení dřevního plynu
 • Zkušebny a výzkumné ústavy
 • Stlačený plyn a kompresorový vzduch
  • Strojírenství - stlačeným vzduchem ovládané pneumatické stroje
  • Potravinářství – pneumatické plnící linky
  • Důlní firmy – provozování kompresorů pro vhánění vzduchu do dolů a k pohonu pneumatických strojů

Co nabízíme?

 • Základní analýza plynného paliva (stanovení majoritních složek paliva (metan, kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý a uhelnatý, alkany C2-C6 a voda) stanovení rosného bodu, výpočet fyzikálně –chemických vlastností - spalné teplo, výhřevnost, hustota, metanové číslo, Wobbeho index, relativní hustota
 • Analýza nečistot v plynných palivech (stanovení sulfanu, amoniaku, vlhkost plynu, celková síry, fluor, chlor, siloxany, těkavé chlorované uhlovodíky, aromatické deriváty benzenu, kyanovodík, rhodanovodík, ropné látky>C6, prachové částice, merkaptany)
 • Součástí analýz plynů mohou být přidruženě i rozbory digestátů a olejů.
 • Analýza kvality stlačeného plynu a kompresorového vzduchu (měření vlhkosti a obsahu nečistot)

Legislativa

 • Předpis pro topný plyn MWM 0199-99-03017/05CS
 • Mezní hodnoty topných plynů MWM 0199-99-3017/04 CS
 • Zemní plyn -Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku ČSN EN ISO 11541
 • Stacionární zdroje emisí – Stanovení vodní páry v potrubí ČSN EN 14790
 • Plynná paliva. Chromatografické rozbory, TDG G 902 03
 • Motorová paliva – Zkapalněné plyny (LPG) ČSN EN 589+A1
 • Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla 4SN EN ISO 976/2017
 • Stlačený a kompresorový vzduch – ČSN ISO 8573
 • Odběr vzorků - ČSN 01 5113
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies