Bioplynové stanice

Jak známo, bioplyn je s úspěchem používán k výrobě elektřiny a tepla, vedlejším produktem při jeho výrobě je kvalitní hnojivo.

Jako surovina k výrobě bioplynu slouží biologický odpad vznikající v zemědělství jak v rostlinné, tak živočišné výrobě a také v potravinářství. V bioplynové stanici dochází k řízeným rozkladným procesům, při kterých se uvolňuje bioplyn. Tento je následně jímán do plynojemu, kde dochází k další úpravě a čištění bioplynu. Produkci elektrické energie a tepla zajišťuje kogenerační jednotka – spalovací motor uzpůsobený na spalování bioplynu s elektrickým generátorem.

Naše služby přinášejí provozovatelům bioplynových stanic jednak splnění zákonných požadavků, jednak přispívají k optimalizaci provozu a životnosti zařízení.

Kdo jsou naši klienti?

 • Provozovatelé bioplynových stanic
 • Poradenské a konzultační firmy zabývající se problematikou bioplynu, bioplynových stanic
 • Firmy pro servis kogeneračních jednotek bioplynových stanic (kvalita plynu, nečistoty v plynech atd.)

Co nabízíme?

 • Kontrola průběhu fermentačního procesu
  • kontrola průběhu anaerobního procesu na základě rozboru substrátu
  • odebraného z fermentačních tanků
  • parametry: pH, FOS/TAC, mastné kyseliny: (kyselina octová, propionová, máselná a isomáselná), amoniakální dusík, celkový dusík, sušina a ztráta žíháním
  • na základě analýz je možno fermentační proces řídit pro zvýšení efektivity provozu BPS
 • Užitné vlastosti bioplynu
  • rozbor bioplynu a výpočet spalného tepla na základě naměřených hodnot
  • parametry: methan, oxid uhličitý, kyslík, dusík, vodík, spalné teplo
 • Nečistoty v bioplynu
  • parametry: sulfan, amoniak, těkavé aromatické uhlovodíky, těkavé chlorované uhlovodíky a siloxany
  • rozbory slouží především pro zamezení např. koroze potrubí apod.
 • Registrace pevného produktu jako hnojivo
  • pro možnost využití a prodeje pevného produktu provozu bioplynových stanic jako hnojiva je nezbytní jeho registrace u ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  • pro účely registrace je potřeba doložit laboratorní rozbor produktu

Legislativa

 • Zákon 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a upravující či prováděcí vyhlášky
 • Pro využití fermentačních produktů – digestátu - zákon 156/1998 Sb. o hnojivech s upřesněním vyhláškou č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva, zákon 185/2001 Sb. o odpadech
 • Vyhláška 382/2001 Sb. pokud je výstupem upravený kal - čistírenské bioplynové stanice
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies