Rozbory a analýzy odpadů

Byť ideálem každé výrobní, stavební i jiné lidské činnosti je, aby nevedla ke vzniku odpadů, ne vždy jsme v reálném životě schopni tohoto cíle dosáhnout.

Naše služby pomůžou, aby nakládání s odpady bylo z hlediska ekologie i ekonomiky co nejracionálnější a případné negativní dopady byly minimalizovány.

Kdo jsou naši klienti?

 • Producenti odpadů – široká škála subjektů z různých oborů, velmi často stavební firmy, developerské společnosti atd.
 • Provozovatelé kompostáren
 • Provozovatelé skládek odpadů
 • Provozovatelé ČOV

 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. v aktuálním znění a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.
Po dobu přechodného období provedeme v případě potřeby rozbory dle předchozí platné legislativy.

Zajišťujeme akreditované odběry a rozbory odpadu, poradenství v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství dle příslušné legislativy v aktuálním znění.

Odběr vzorku odpadu je vždy specifický pro konkrétní odpad, účel vzorkování, množství odpadu apod. Způsob odběru je vždy detailně popsán v protokolu o odběru, který je po skončení analýz předáván zákazníkovi spolu s protokolem o výsledku zkoušek.

Co nabízíme?

 • Odpady ukládané na skládky odpadů

  Podmínky pro ukládání odpadů na skládky jsou dány vyhláškou č. 273/2021 Sb. v aktuálním znění, příloha č. 10.
  Skládky odpadu se dle přijímaného odpadu dělí na:

  • inertní - odpad musí splňovat:
   • limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti I a limitní hodnoty organických škodlivin v sušině odpadu uvedené v příloze č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 k této vyhlášce
  • ostatní - odpad musí splňovat:
   • limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti IIa a limitní hodnotu celkového organického uhlíku v sušině (TOC), případně hodnotu rozpuštěného organického uhlíku (DOC) u nadlimitního TOC, při uložení na skládku ostatního odpadu S-OO1 (určenou pro odpady s nízkým obsahem biologicky rozložitelných látek)
   • limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti IIa, případně u nadlimitního DOC také limitní hodnoty organických škodlivin v sušině odpadu uvedené v příloze č. 10, tabulka 10.3 k této vyhlášce, při uložení na skládku ostatního odpadu S-OO3 (určenou pro odpady s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek)
  • nebezpečné - odpad musí splňovat:
   • limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti III a limitní hodnotu pro celkový organický uhlík (TOC) nebo ztrátu žíháním, případně hodnotu DOC u nadlimitního TOC.
 • Odpady používané na technické zabezpečení skládky, uzavírání a rekultivace – odpady používané jako technologický materiál musí odpovídat požadavkům na odpady ukládané na příslušnou skládku. K vytváření uzavírací těsnící vrstvy skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v příloze č.11 vyhlášky č. 273/2021 Sb. a splňující limity výluhové třídy IIb podle přílohy č. 10 k této vyhlášce. K vytváření ochranné a svrchní rekultivační vrstvy skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v příloze č.11 a splňující požadavky k zasypávání.
 • Odpady využívané k zásypu 

  Vytěžené zeminy, sedimenty a podobné inertní materiály se nemusí odstraňovat uložením na skládkách odpadů, ale mohou se použít pro terénní úpravy jako materiál na zásyp.

  Podmínky pro možnost tohoto nakládání s odpadem udává příloha č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. V této příloze jsou uvedeny limitní koncentrace škodlivin v sušině, ve výluhu a limitní hodnoty ekotoxikologických testů. Rozlišuje se také využití ve svrchní vrstvě (v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu), kde jsou požadavky přísnější než pro ostatní zásyp (spodní vrstvy).

  Ekotoxikologické zkoušky se provádějí na živých organismech, na analýzu odpadu dle přílohy č. 5 jsou potřeba cca 3 týdny.

  K zásypu je možno využít:

  • odpad - jsou-li splněny limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů (tabulka 5.1), limitní koncentrace škodlivin ve výluhu odpadů (tabulka 5.2) a limitní hodnoty ekotoxikologických testů (tabulka 5.3)
  • sediment - jsou-li splněny limitní koncentrace škodlivin v sušině sedimentu (tabulka 5.4), limitní koncentrace škodlivin ve výluhu odpadů (tabulka 5.2) a limitní hodnoty ekotoxikologických testů (tabulka 5.3)
 • Struska ze spalování ostatních odpadů využívaná k zasypávání – využití strusky k zásypu je možné, jsou-li splněny limitní koncentrace škodlivin v sušině a ve výluhu dle přílohy č. 6, tabulka 6.1 a 6.2 a další požadavky specifikované vyhláškou.

 • Rozbory kalů a půd dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. – dle požadavků na použití upravených kalů na zemědělské půdě uvedených v přílohách č. 28, 37, 38 a 39 k této vyhlášce jsou sledovány vlastnosti čistírenských kalů (indikátorové mikroorganismy, základní chemické ukazatele, rizikové prvky a látky) a vlastnosti půdy, na kterou má být kal použit (sledují se agrochemické vlastnosti půdy a obsah rizikových prvků).

 • Rozbory biologicky rozložitelných odpadů - dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.
  Seznamy biologicky rozložitelných odpadů určených ke zpracování v odpovídajícím zařízení (kompostárny, vermikompostárny, bioplynové stanice, apod.) jsou uvedeny v příloze č. 25.

  Provádíme ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace a posouzení kvality na výstupu ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Výstupy z těchto zařízení jsou podle svých vlastností a způsobu využití zařazovány do 5 skupin. Sledují se hodnoty indikátorových mikroorganismů, koncentrace vybraných rizikových látek a prvků, kvalitativní znaky kompostu, kvalitativní znaky jakosti rekultivačního digestátu (viz. přílohy č. 28 a 30 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.).

  Stanovujeme biologickou stabilitu biodpadu AT4 (test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability biologicky rozložitelných odpadů na základě měření spotřeby kyslíku za 4 dny). Biologicky rozložitelný odpad je klasifikován jako stabilizovaný, pokud je hodnota AT4 nižší než 10 mg kyslíku na jeden gram sušiny, při vyšší aktivitě není možné uložení na skládku.

 • Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) v látkách, které je obsahují (dielektrický olej v transformátorových stanicích, izolační kapaliny, provozní náplně) – limitní hodnota je 50 mg/kg. 

 • Stanovení rtuti v odpadech
 • Rozbory sedimentů a půd dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. – o používání sedimentů na zemědělské půdě (zjištění možnosti použití vytěženého sedimentu na zemědělskou půdu, popř. stanovení rozsahu takovéhoto použití)
 • Rozbory vody a zemin pro účely sanací – odstranění zátěže životního prostředí (k určení zdrojů znečištění, stupně znečištění zájmového území a pro sledování průběhu následné sanace)
 • Rozbory zemin a zemědělské půdy dle vyhlášky č. 153/2016. o ochraně zemědělského půdního fondu (k ověření kvality zemědělské půdy)

   

Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies