Rozbory povrchových vod

Potoky, řeky, rybníky, jezera, přehrady, mokřady, moře (bohužel ne v tuzemských podmínkách) – to všechno jsou zdroje povrchové vody.

V poměrně značné míře je povrchová voda zdrojem pitné vody (v ČR cca 53% pitné vody pochází z povrchových zdrojů), dalšími významnými efekty je chov ryb a sportovně-rekreační využití vodních toků a ploch.

Charakteru využití povrchových vod odpovídají požadavky na jejich nezávadnost, chcete-li čistotu. Analýzy povrchových vod jsou nezbytné ke zjištění kvality vody obecně, řešení havarijních situací, provádění dlouhodobého monitoringu, sledování míry znečištění v okolí výustí (např. sledování změny kvality povrchové vody před a za obcí bez ČOV) apod.

Kdo jsou naši klienti?

 • Výrobci pitné vody z povrchových zdrojů
 • Majitelé a provozovatelé rybníků
 • Města a obce
 • Kontrolní orgány

Co nabízíme?

 • Rozbory povrchových vod za účelem zjištění jejich vhodnosti pro výrobu pitné vody - tj. rozbory surových vod. Taková voda musí splňovat parametry dané vyhláškou č. 428/2001 Sb., rozbory vody se provádí v rozsahu kráceném, úplném, popřípadě provozní rozbory. Surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 odpovídajících standardním metodám úpravy (od jednoduchých jako je dezinfekce, odkyselení, prostá filtrace až po vícestupňové úpravy čiřením, oxidací, odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí).
 • Rozbory povrchové vody dle přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v aktuálním znění (všeobecné ukazatele, mikrobiologické ukazatele, ukazatele radioaktivity, těžké kovy, pesticidy, insekticidy, polyaromatické uhlovodíky, těkavé organické látky (BTEX, ClU), polychlorované bifenyly (PCB), uhlovodíky C10-40 a další organické polutanty.
 • Provádíme rozbory vod z rybníků pro chovatele ryb
 • Sledujeme obohacování vod živinami (eutrofizaci), sledují se především fosfáty a dusičnany. Voda obohacená živinami znamená vodu plnou mikroorganismů, rostlin, sinic a řas.
 • Rozbory v případě havárií (únik ropných látek, polyaromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, těkavé organické látky apod.)

Legislativa

 • Vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v aktuálním znění (Příloha č. 3)
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies