Rozbor pitné vody

O zásadním významu kvality pitné vody asi není potřeba vést dlouhé diskuze. Je nabíledni, že analýzy pitné vody prověřují především její zdravotní nezávadnost.

Jakýkoliv nadlimitní biologický, chemický, fyzikální nebo radiologický činitel ve vodě může ohrozit zdraví spotřebitelů vody nebo způsobit organoleptické (smysly vnímatelné) závady vody.

Mikrobiální znečištění může způsobit průjmová onemocnění, vysoký obsah dusičnanů ve vodě může u kojenců způsobit methemoglobinémii (narušení přenosu kyslíku v organismu – dušení), vysoký obsah solí (především chloridů) může být problematický pro osoby s onemocněním ledvin a vysokým krevním tlakem apod.

Podle § 4 Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění je povinností osob při dodávkách pitné vody pro veřejnou spotřebu zajistit u držitele akreditace rozbor pitné vody včetně odběru.

Vzorek pitné vody pro soukromé účely si můžete odebrat i sami. V tomto případě Vám rádi bezplatně zapůjčíme potřebné vzorkovnice.

Vzorek musí být co nejdříve doručen do laboratoře ke zpracování, nejlépe ihned po odběru. Není-li to možné, je nutno uchovávat vzorek v chladničce při teplotě okolo 5°C, nejdéle však 24 hodin

KDO jsou naši klienti?

 • Provozovatelé vodovodů
 • Výrobci a distributoři pitné vody
 • Dodavatelé teplé vody
 • Provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení
 • Fyzické osoby – občané
 • Výrobci a distributoři balených vod

Co nabízíme?

Poskytujeme komplexní fyzikálně-chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody, včetně stanovení pesticidních látek a radiologického rozboru a nabízíme také provedení akreditovaného odběru vzorku vody.

Nabízíme rozbory požadované legislativou nebo analýzy provedené dle potřeb zákazníků:

 • Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
  • Vám zaručí základní jistotu kvality vody z hlediska mikrobiologického i fyzikálně chemického
  • slouží pro provádění pravidelného monitoringu kvality vody
  • slouží pro účely předkládání rozborů vody orgánům ochrany veřejného zdraví a pro kolaudace staveb
  • zajišťujeme přenos výsledků rozboru do Národního zdravotnického informačního systému PiVo
 • Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
  • poskytuje detailní informace o kvalitě vody, včetně stanovení anorganických a organických polutantů (kontaminantů) jako jsou těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky (produkty nedokonalého spalování pevných paliv, jsou to často látky karcinogenní), těkavé organické látky (trihalometany, tri a tetrachlorethylen), vedlejší produkty dezinfekce (bromičnany, chloritany, chlorečnany) apod.
  • slouží zejména pro prvotní zjištění kvality nového zdroje pitné vody
  • slouží pro provádění pravidelného monitoringu kvality vody v oblasti veřejného zásobování pitnou vodou
  • slouží pro účely předkládání rozborů vody orgánům ochrany veřejného zdraví a pro kolaudace staveb
  • zajišťujeme přenos výsledků rozboru do Národního zdravotnického informačního systému PiVo
 • Rozbor souvztažného vzorku
  • se týká provozovatelů úpravny vody a vodovodní sítě, je povinný od dubna 2018, výsledky se přenášejí do systému PiVo
  • úplný rozbor je složen ze dvou odběrů (s maximálním odstupem 7 pracovních dní): jeden odběr na síti a jeden odběr na výstupu z úpravny (nebo před vstupem do sítě). Při volbě parametrů se postupuje dle vyhl. 252/2004 Sb., při stejném provozovateli úpravny (výrobci vody) a sítě se upřednostňuje větší rozsah na síti a menší na výstupu z úpravny.
 • Rozbor vody ze soukromé studny
  • poskytne informace o kvalitě vody ze studny/vrtu používané k pití, vaření, zalévání nebo jako voda užitková. Provádí se v rozsahu kráceného rozboru dle vyhl. 252/2004 Sb. nebo jen stanovení vybraných ukazatelů. Rozbor je vhodné doplnit o stanovení tvrdosti vody (vzhledem k inkrustaci domácích spotřebičů a jejich správného nastavení nebo provádění údržby).
  • pokud nemá voda z Vaší studny požadovanou kvalitu, pomůžeme Vám nalézt řešení (identifikace a eliminace zdroje znečištění, technické řešení a zabezpečení studny, vhodná úpravna vody apod.)
 • Rozbor vody ke kolaudaci – provádí se v rozsahu kráceného rozboru dle vyhl. 252/2004 Sb.
 • Rozbor teplé vody
  • zdrojem pro výrobu teplé vody může být dodávaná pitná voda nebo individuální zdroj
  • limitní hodnoty platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení a pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť, zvláštní limity u Legionella spp. platí pro oddělení nemocnic, kde jsou umístěni imunokompromitovaní pacienti, jako jsou například oddělení transplantační, nedonošenecká, anestezioresuscitační, dialyzační, onkologie, hematoonkologie, jednotky intenzivní péče.
 • Rozbor vody z výdejních automatů
 • Radiologický rozbor pitné vody – se provádí dle zvláštního předpisu (vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje).
 • Rozbor surové a vyrobené pitné vody
  • zdrojem pro výrobu pitné vody může být voda podzemní nebo povrchová,
  • odběry a rozbory vzorků surové vody za účelem jejího zařazení do kategorie se provádí podle zvláštního předpisu (Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně). některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů).
  • odběry a rozbory vyrobené (upravené) pitné vody se řídí vyhláškou č. 252/2004 Sb.
 • Rozbor balených vod – podle zvláštních předpisů
  • balená přírodní minerální voda, balená pramenitá a balená kojenecká voda - dle vyhl. č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, v platném znění

LEGISLATIVA

 • Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění
 • Odběr a rozbor pitné vody se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném znění. V této vyhlášce jsou stanoveny parametry, jejich limitní hodnoty, rozsahy a četnosti stanovení.
 • Výsledkem rozboru je Protokol o zkoušce s uvedením všech zjištěných výsledků a s porovnáním s hygienickými limity danými ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies