Rozbory a analýzy pro stavbnictví

Jsme si vědomi že pojem stavebnictví je velmi široká mozaika vstupů, procesů, aktivit. V tomto rámci pro Vás můžeme zrealizovat celou řadu analýz přínosných z těchto hledisek:

Ekologie a ekonomika – týká se materiálů a vedlejších produktů vzniklých stavební činností (zeminy, asfaltové směsi, sutě) a možností jejich opětovného využití

Kvalita výsledného díla – která (mimo spoustu jiných), závisí na kvalitě použitých stavebních hmot a materiálů - testujeme vstupní suroviny pro jejich výrobu, včetně surovin pro výrobu cihel

Ekonomika a bezpečnost - Jak naplánovat opravy mostních konstrukcí? Jsou nutné v nejkratším možném termínu, nebo můžeme 5 let počkat a věnovat se urgentnějším rekonstrukcím? Dodáme fakta pro tento rozhodovací proces – stupně degradace konstrukcí, zhodnocení agresivity prostředí, úroveň ochrany konstrukcí proti agresivním vlivům

Kdo jsou naši klienti?

 • Stavební firmy
 • Výrobci betonových a maltových směsí
 • Výrobci cementu
 • Výrobci stavebních materiálů
 • Výrobci cihel
 • Provozní laboratoře
 • Silniční laboratoře
 • Vysoké školy
 • Výzkumná pracoviště

Co nabízíme?

 • Analýza asfaltových směsí z rekonstrukcí vozovek z hlediska jejich využití (dle 130/2019 Sb.)
 • Analýza materiálu vzniklého při stavební činnosti z hlediska dalšího nakládání s ním (dle 294/2005 Sb., novela 387/2016)
  • Výluh vzorku dle 294/2005 Sb., tabulka 2.1 (skládkování)
   • Výluh I., II. a III. třídy
  • Analýza v sušině dle 294/2005 Sb. , příloha č. 10 (zarovnání povrchu terénu)
  • tabulka 10.1 – chemická analýza v sušině
  • tabulka 10.2 – ekotoxicita
 • Analýza látek při výrobě betonu (přísady do betonu)
  • Zpomalovače tuhnutí (přípravky na bázi fosfátů a derivátů cukrů, pyrofosforečnan tetrasodný, sacharosa)
  • Urychlovače tuhnutí a tvrdnutí (hydroxidy, halogenidy, dusitany, dusičnany, sírany a thiosírany, hlinitany…)
 • Analýza látek při výrobě betonu a malty (přísady do betonu a malty)
  • Dle ČSN EN 480-10 stanovení chloridů (vysrážení Cl-roztokem AgNO3, nutné znát složení přísady – liší se předúprava vzorku)
  • Dle ČSN EN 480-12 stanovení alkálií (stanovení Na2O a K2O po mineralizaci HNO3 technikou AAS)
 • Analýza vody pro výrobu betonu (záměsová voda) dle ČSN EN 1008
  • Jakost záměsové vody má vliv na dobu tuhnutí, vývoj pevnosti betonu a ochranu výztuže proti korozi
 • Analýza agresivity prostředí – vliv na betonové konstrukce
  • Dle ČSN 731215 Betonové konstrukce – klasifikace agresivity prostředí (norma zrušena 2004, ale pořád žádaná)
  • Specifické analýzy dle charakteru prostředí, které působí nebo bude působit na betonovou konstrukci
   • Kapalné prostředí: agresivní CO2, tvrdost vody, pH, Mg2+, NH4 +, SO 42-, celk. obsah solí
   • Pevné prostředí: sírany
   • Plynné prostředí: vlhkost, teplota a složení plynů
  • Dle ČSN EN 206 Beton –specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 • Analýza agresivity prostředí – vliv na kovové konstrukce
  • Dle ČSN 038375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi
  • Voda: pH, agresivní CO2, vodivost, obsah SO3+Cl
  • Zemina: celk. S, Cl-, pH,
  • Agresivita půd a vod na ocel: zdánlivý měrný odpor půdy, vodivost vody, hustota proudu v zemi, v cizím proudovém poli
  • Dle ČSN 038372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě
  • Posuzování kvality staveb, degradace, nové stavby – volba vhodné ochrany (nátěry, izolace)
 • Analýzy cementu
  • Dle ČSN EN 196-2 Metody zkoušení cementu – chemický rozbor
  • Stanovení síranů
  • Nerozpustný zbytek v HCl a uhličitanu sodném
  • Sulfidy
  • Oxidy (SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO)
  • Kvalita použitého cementu, posuzování degradace staveb, obsah kameniva a pojiva
 • Analýza cihlářských surovin
  • Analýza jílů, surových a vypálených střepů
   • Síra celková, síranová
   • Organické látky
   • Výměnná kapacita
   • Oxidy (CaO, MgO, K2O, Na2O, Mno,FeO, Al2O3, Fe2O3,SiO2, TiO2)
   • Ztráta žíháním
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies