Rozbory a analýzy technologických a důlních vod

Zejména v případě technologických vod můžeme hovořit o velmi široké škále stanovení, které se vždy váže k danému specifickému účelu, ke kterému je voda používána. Z toho vyplývá široké spektrum odvětví a oborů, kde je žádoucí analyzovat vody, které jsou nezbytnou součástí technologického procesu. Dále, v přehledu naší nabídky, jsou uvedeny případy požadavků na analýzy, se kterými se relativně často setkáváme, avšak výčet možných a potřebných analýz a účelů využití v rámci různých technologií je zcela určitě výrazně širší.

Oproti tomu monitoring důlních vod představuje poměrně specifickou skupinu analýz vážící se k důlní činnosti a správě aktivních i uzavřených důlních objektů.

Kdo jsou naši klienti?

 • Stavebnictví
 • Energetika
 • Provozovatelé sterilizátorů
 • Laboratoře
 • Zemědělství
 • Důlní společnosti
 • Správci uzavřených důlních objektů

Co nabízíme?

 • Voda na přípravu a výrobu betonu

  • Posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci vody v betonárně, jako záměsové vody dle normy ČSN EN 1008. U recyklovaných vod je důležitým faktorem objemová hmotnost vody vzhledem k zajištění rovnoměrného rozptýlení pevných látek (vhodný způsob promíchání)
 • Agresivita vody (vliv vody na stavební konstrukce)

  • Rozbor vody dle ČSN EN 206-1 Beton - specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (zrušená norma) – posuzuje se vliv prostředí (okolní podzemní vody nebo zeminy) na korozi nebo narušení stavební konstrukce (beton), podle výsledku se volí vhodné složení a skladba betonu (používá se např. síranovzdorný cement) nebo vhodné způsoby ochrany (nátěry, penetrace, výztuže).
  • Rozbor vody dle ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi (zrušená norma) – posuzuje se vliv podzemní vody na korozi oceli, na základě výsledků rozboru se volí vhodná ochrana (izolace, nátěry)
  • Rozbor vody dle ČSN 73 1215 Betonové konstrukce – klasifikace agresivních prostředí (zrušená norma) – klasifikace agresivnosti kapalných, pevných a plynných prostředí na beton
  • Rozbor vody dle ČSN EN 206+A1Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – posuzuje se vliv chemického působení podzemní vody na beton
 • Voda pro akvaristy

  • Sledují se ukazatele: pH, amoniak, amoniakální dusík, celkový dusík, dusitany, dusičnany, uhličitanová a celková tvrdost
 • Sterilizátory - napájecí voda a kondenzát

  • Rozbor vody dle ČSN EN 285 Sterilizace-Parní sterilizátory-Velké sterilizátory – sledují se kontaminanty v kondenzátu a napájecí vodě
 • Kotle - napájecí voda

  • Rozbor napájecí vody dle ČSN EN 12953-10 Válcové kotle
  • Rozbor napájecí vody dle ČSN EN 12952-12 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení
 • Voda pro analytické účely, destilovaná a demineralizovaná voda

  • Rozbor destilované vody pro analytické účely dle ČSN ISO 3696
  • Rozbor destilované vody dle ČSN 68 4063
 • Závlahová voda dle ČSN 75 7143

  • Rozbor povrchové, podzemní nebo jiné vhodně upravené vody určené pro závlahu
 • Důlní vody

Legislativa

 • Požadavky na technologické vody jsou v závislosti na účelu použití uvedeny v příslušných normách.
 • Způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních stanovuje příslušný Krajský úřad.
Chci objednat analýzu

Stačí jen vyplnit jednoduchý formulář a můžeme se do toho pustit!

Potřebujete se poradit?
Tušíte, jakou analýzu potřebujete, ale nevyznáte se ve složité legislativě? Pokud si nejste něčím jistí, obraťe se na nás a projdeme to společně.
Chci se poradit

Grafické zpracování GLIPS. Upravit nastavení cookies